• Slide

  Privacy en Cookie policy

  Privacy en Cookie policy

Dit zijn de Privacyvoorwaarden en het Cookiebeleid, die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens van een Gebruiker en een Klant van Eurofiber Nederland B.V. en andere, binnen de Eurofiber groep actieve ondernemingen (hierna samen: ‘Wij’) met betrekking tot het gebruik van onze websites (hierna: Website). Door het gebruik van een Website wordt de gebruiker (hierna: “Gebruiker”), prospect en klant (hierna samen: Klant) geacht met de Privacyvoorwaarden akkoord te gaan en deze onherroepelijk te aanvaarden.

Zakelijke markt

Wij leveren diensten in de zakelijke markt en verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Verantwoordelijken in de zin van de Wpb fungeren Eurofiber Nederland B.V. en Eurofiber Dataplex B.V.; beiden gevestigd aan de Safariweg 25-31, 3605 MA te Maarssen. De verwerking is aangemeld bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP). onder nummer: m1570147.

Vrijwillig

Het uitgangspunt luidt dat het verstrekken van persoonsgegevens voor een Gebruiker van een Website niet verplicht is. Dat ligt anders voor een Klant (een bestaande of potentiële klant in de vorm van een bedrijf of overheidsorganisatie). Om diensten te kunnen afnemen, is het verstrekken van persoonsgegevens een onvermijdelijke voorwaarde voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Hierbij gaat het doorgaans om gegevens van een contactpersoon, NAW-gegevens en een e-mailadres, voor zover deze persoonsgebonden is. Daarnaast kan het gaan om het beantwoorden van vragen via een Website.

Toestemming

Voor zover wettelijk verplicht, geven de Gebruiker en Klanten ons expliciet toestemming voor de verwerking persoonsgegevens door middel van het gebruik van een Website danwel door het aangaan van een overeenkomst met ons. Daarnaast geven de Gebruiker en de Klant ons expliciet toestemming om persoonsgegevens uit te wisselen tussen de verschillende in de Eurofiber groep actieve ondernemingen. Op deze wijze kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld worden gecombineerd met andere gegevens, die zijn verzameld in het kader van het gebruik van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van andere groepsmaatschappijen). Op basis van die gegevens kunnen wij een bedrijfsklantprofiel opstellen, zodat wij een Klant beter van dienst kunnen zijn en onze producten en diensten nog beter op wensen en behoeftes af kunnen stemmen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Eurofiber wil graag transparant zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Dit privacy- en cookiebeleid levert daar een bijdrage aan. Bezwaar tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Eurofiber kan worden aangetekend via info@eurofiber.com of per post aan Eurofiber Nederland B.V. t.a.v. de afdeling Marketing, postbus 7072, 3502 KB Utrecht o.v.v. ‘persoonsgegevens’.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken via een Website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de totstandkoming en uitvoering van overeenkomst met de Klant;
 2. de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 3. het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 4. het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de Klant aanpassen van een dienst;
 5. de Klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een Website;
 6. het gebruik van een Website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;
 7. het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 8. in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële.

Wij bewaren persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid zinvol is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Delen en verstrekken van persoonsgegevens

In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van een Gebruiker of een Klant ter beschikking aan een derde, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Wij stellen, voor zover noodzakelijk, tevens persoonsgegevens zonder toestemming ter beschikking in het kader van het opsporen of voorkomen van schade of fraude alsook in het kader de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te kunnen garanderen. Tevens behouden Wij het recht voor persoonsgegevens aan bewerkers, die in onze opdracht diensten (mede) leveren, te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Beveiligingsmaatregelen

Conform de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens spannen wij ons genoegzaam in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Alle websites maken gebruik van cookies; ook onze Website. Hierbij gaat het om een digitaal tekstbestandje dat bij bezoek aan de website naar de computer (server, PC, notebook, tablet, smartphone) wordt gestuurd, die de browser volgens op in het geheugen van het apparaat opslaat. Cookies slaan e-mailadres of telefoonnummer echter niet op. Door middel van cookies kan een server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat er in het verleden is gedaan. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Soorten cookies

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Prestatie cookies
 • A/B testing cookies
 • Tracking cookies
 • Profiling cookies

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een Website naar behoren werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld dat u al bent ingelogd.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen Wij bezoekersstatistieken bijhouden. Op basis hiervan kunnen Wij gebruikersinformatie zien, zoals uw locatie en de schermresolutie. Deze informatie maakt het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van een Website telkens te verbeteren.

Prestatiecookies

Met prestatiecookies, ook wel bekend als affiliate-cookies, analyseren Wij hoe vaak er op banners wordt geklikt en hoe vaak een Website wordt benaderd door Google. Op basis hiervan verzamelen Wij inzichten, zoals hoeveel mensen een Website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne en of de getoonde advertentie aansluit bij hun interesse, maar ook of de campagne heeft geleid tot een aankoop of inschrijving. Wij gebruiken deze cookies op zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van een Gebruiker of Klant goed is beschermd.

A/B testing cookies

Wij kunnen zogenaamde A/B testing cookies gebruiken. Deze cookies zorgen ervoor dat Wij kunnen zien welke versie van een bepaalde pagina op een Website het goed doet.

Tracking cookies

Met deze cookies analyseren Wij een Website. Wij ontvangen bijvoorbeeld informatie over surfgedrag op een Website. Met deze informatie kunnen we een Website telkens verbeteren en problemen in kaart brengen. Daarnaast verzamelen Wij gegevens die helpen bij het bepalen van trends, bijvoorbeeld over de redenen van bezoek en welke mobiele telefoons populair zijn. Die informatie gebruiken wij weer voor toekomstige advertentiedoeleinden. Wij gebruiken tracking cookies alleen na expliciete toestemming van een Gebruiker of Klant.

Profiling cookies

Deze cookies, ook een vorm van tracking cookies, zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij interesses. Zo kunnen Wij cookies op meerdere websites van Eurofiber plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van die interesses. Hierdoor sluiten aanbiedingen beter aansluiten bij wensen. Wij gebruiken profiling cookies alleen na expliciete toestemming van een Gebruiker of Klant.

Contact

Wij zijn transparant over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Onze Privacyvoorwaarden en Cookiebeleid leveren hieraan nadrukkelijk een bijdrage. Wie vragen heeft, kan ons bereiken via info@eurofiber.com. Per post zijn wij ook bereikbaar: Eurofiber Nederland B.V., t.a.v. de afdeling Marketing, postbus 7072, 3502 KB Utrecht o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Deze contactgegevens gelden eveneens voor het inzage- en correctierecht.

Aanpassing

Daarnaast behouden wij het recht voor om de Privacyvoorwaarden en het Cookiebeleid te wijzigen. De actuele versie van de Privacyvoorwaarden Websites en het Cookiebeleid is telkens eenvoudig raadpleegbaar via een Website.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Eurofiber behoudt zich het recht voor om zijn privacy- en cookiebeleid aan te passen. Eurofiber adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 1 september 2015.

Eurofiber Nederland
Vestigingsadres: Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Postadres: Postbus 7072, 3542 KB Utrecht