• Slide

    Duurzaamheid

    Bij Eurofiber nemen we onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

Onze diensten zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de economie en samenleving. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, niet alleen voor de kwaliteit van onze diensten, maar ook voor de wijze waarop deze tot stand komen en het welzijn van de mensen die hieraan bijdragen. Bij Eurofiber is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) één van de vijf strategische pijlers en derhalve belegd op directieniveau. Zorg voor mens en klimaat is verankerd in onze organisatie, processen en bedrijfscultuur.

Werkgeverschap en diversiteit

Bij Eurofiber streven wij naar diversiteit in ons medewerkersbestand. Dit mede vanuit onze overtuiging dat verschillende achtergronden, inzichten en meningen leiden tot betere besluiten en een florerende bedrijfsvoering. Bij Eurofiber staan wij voor een omgeving waarin medewerkers zich vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn, te zeggen wat ze denken en zich te ontwikkelen, met veel eigen verantwoordelijkheid. Eurofiber behandelt al zijn medewerkers gelijk, ongeacht hun leeftijd, sekse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. Er werken mensen met diverse opleidingsniveaus,  expertisegebieden en achtergronden.

Voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers stellen wij opleidingsbudgetten beschikbaar, zowel voor teams als voor individuele medewerkers. Bij het bepalen van een geschikte training of opleiding is veel ruimte voor persoonlijke inbreng van de medewerkers zelf. Dit maakt deel uit van het talent management framework van Eurofiber.

Om ons diversiteits- en ontwikkelingsbeleid te onderstrepen, zijn wij partner van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Jaarlijks organiseren wij met VHTO een aantal Smart City Challenges for Girls, met als doel jonge meisjes aan de hand van een vraagstuk over de digitale samenleving op een leuke en laagdrempelige manier enthousiast te maken voor technologie. De betrokkenheid van onze eigen medewerkers draagt bij aan de verdere verankering van diversiteit in onze bedrijfscultuur.

Daarnaast krijgen onze medewerkers jaarlijks twee dagen van Eurofiber om invulling te geven aan een goed doel naar keuze. Veel medewerkers kiezen bijvoorbeeld voor activiteiten in het kader van NLdoet.

Arbeidsomstandigheden en ketenverantwoordelijkheid

Ons beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden heeft betrekking op onze eigen medewerkers en die van onze partners in de keten. Zo moeten alle monteurs van deze partners een cursus volgen en zich elke drie jaar certificeren zodat ze de juiste processen en procedures in acht nemen. Veiligheid en gezondheid zijn daar een vast onderdeel van. Wij controleren steekproefsgewijs of het werk volgens onze voorschriften en de wettelijke regels plaatsvindt. De aannemers zijn onder meer wettelijk verplicht te werken volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Alle eisen waaraan ze moeten voldoen zijn contractueel vastgelegd. Deze contracten worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast conform huidige wet- en regelgeving.

Eurofiber respecteert de internationale normen op het gebied van arbeidsomstandigheden zoals vastgesteld door de International Labor Organization. Eurofiber houdt zich aan het Nederlandse recht, waaronder ook (maar niet uitsluitend) de Arbowetgeving.

Zowel intern als extern respecteren we de nationale en internationale normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Controle op het naleven van de wettelijke arbeids- en rusttijden laten we door een gespecialiseerd extern bureau uitvoeren voor de teams in ons bedrijf die in onregelmatige en nachtdiensten werken, zoals die in ons Netwerk Monitoring Centrum. Hierbij voldoen we aan alle wettelijke eisen.

In ons inkoopproces borgen we dat onze leveranciers zich houden aan internationale normen, wet- en regelgeving. Hiertoe hanteren we een bindende ‘code of conduct’ voor leveranciers. In onze standaard raamovereenkomst staan de tien gedragsregels van de Verenigde Naties over zaken als mensenrechten en arbeidsvoorwaarden. Deze geldt voor alle nieuwe inkoopcontracten die we afsluiten.

Duurzaam ondernemen

Om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen, maken wij vanaf 2015 gebruik van groene energie van Eneco HollandseWind en verminderen wij de CO2– en NOx-uitstoot van onze mobiliteit terug. Onze datacenters voldoen aan de ISO-normen voor milieu- en energiemanagement (ISO 14001 en ISO 50001). Per april 2018 zijn dieselauto’s uit het aanbod van leaseauto’s gehaald. Ook stimuleren wij onze medewerkers gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ons hoofdkantoor in Maarssen ligt aan het NS Station. Onder meer vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is besloten het huurcontract van deze locatie met tien jaar te verlengen.

Efficiënt om gaan met grondstoffen

In 2015 zijn we begonnen met het implementeren van maatschappelijk verantwoord inkopen (MRI) als onderdeel van onze duurzame bedrijfsvoering. Hierbij is afstemming en samenwerking met onze leveranciers en aannemers in de keten cruciaal. Wij zijn daarom continu in gesprek met deze partijen en hanteren een gedragscode waarvan duurzame productie en verwerking van grond- en afvalstoffen deel uitmaken.

We zijn eveneens gestart met circulair inkopen. Voorbeeld hiervan is het retourproces op de routers die onze klanten na opzegging van hun contract retour sturen. In samenwerking met een partner worden deze routers ‘refurbished’, opnieuw ingezet en aan het einde van hun levenscyclus volgens de milieuregels verwerkt.

Verantwoording

Wij scherpen ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen voortdurend aan op basis van ontwikkelingen in ons bedrijf, de keten en de samenleving als geheel. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij hierover verantwoordelijkheid afleggen. Ons MVO verslag 2020 is geverifieerd door FIRA en gepubliceerd in het online register van deze organisatie.