Refnr. 42694

Netwerk storing Rotterdam Rotterdam

Op dit moment ervaart Eurofiber een netwerkincident tussen Rotterdam en Arnhem. Wij zijn nog in onderzoek naar de oorzaak. Verwachte hersteltijd: onbekend.

 

At this moment Eurofiber is experiencinng a networkincident between Rotterdam and Arnhem. We are investigating the issue. ETR: unknown

Tijd gemeld:
Status: Opgelost

< Terug naar overzicht

Updates

NL: De herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Mocht u toch nog een storing ervaren, neem dan contact op met het NMC op +31207990990 EN: The repair works is finished. If you still experience any issues with your service, please contact the NMC at +31207990990

NL: Laswerkzaamheden zijn begonnen. Verbindingen kunnen elk moment weer op komen. ETR: Verwachte eindtijd is zondag 20-09-2020 06:00 CET. EN: Splicing has begun. Connections should be restoring any moment. ETR: Expected end time is sunday 20-09-2020 06:00 CET.

NL: De lasploeg is inmiddels gearriveerd en ze zijn druk bezig met het voorbereiden van de laswerkzaamheden. De verwachting is nu dat ze rond 22:00 CET kunnen beginnen met herstel. EN: The splicing team has arrived on location and they are busy preparing the splicing work. It is now expected that they can start recovery around 22:00 CET.

NL: Lassploeg is aangestuurd en zal op locatie zijn om 19:30 CET, men gaat met lassen beginnen rond 21:00 CET. EN: The splicing team is dispatched and will be at the location 19:30 CET and they will start will splicing at 21:00 CET.

NL: Monteurs op locatie zijn nog steeds druk bezig om een plan van aanpak te maken. Het is helaas niet mogelijk om de aanwezige machines en containers te verplaatsen. Nog steeds geen ETR mogelijk EN: Engineers on location are still busy with making a new design. Unfortunately it is not possible to move the heavy machines or containers. Still no ETR is known.

NL: De werkzaamheden op locatie lopen vertraging op omdat er zwaar materieel van de veroorzaker niet verplaatst kan worden. Daardoor is het erg lastig om een plan van aanpak te maken over nieuwe traces in de omgeving. EN: Civil works are very slowly progressing. There is still heavy duty equipment of the company which caused the damage, on top of our infastructure, which needs to be moved. Otherwise it is very hard to make a new design to restore all connections. We are running out of options unless the heavy duty equipment is moved.

NE: Aannemers zijn bezig met civiele werkzaamheden. Ze zijn alles aan het vrijgraven en nieuwe handholes aan het plaatsen om uiteindellijk nieuwe kabels in te voeren en te lassen. EN: Contractors are now busy with civil works. This is needed to make sure that new manholes and cables can be implemented.

NL: Storingsaannemer heeft samen met Design besloten om het problematische deel van het tracé compleet weg te verwijderen uit het netwerk, en zullen twee nieuwe handholes plaatsen - waartussen ze vervolgens alle vezels/verbindingen zullen lassen. Deze oplossing is zeer rigoureus, maar er is geen andere oplossing. Er is tevens een tweede on-call storingsaannemer onderweg naar schadelocatie om te assisteren. De storingsaannemer is op het moment druk bezig met het treffen van de voorbereidingen voor deze interventie. ENG: The contractor, together with Design department, has decided to completely remove the problematic section of the route from the network, and will install two new handholes - between which they will weld/splice all the fibers. This solution is very rigorous, but there is no other option anymore. There is also a second on-call contractor on its way to the damage location to assist. Our contractor is currently busy organizing the preparations for this intervention.

NL: Storingsaannemer heeft samen met Design besloten om het problematische deel van het tracé compleet weg te verwijderen uit het netwerk, en zullen twee nieuwe handholes plaatsen - waartussen ze vervolgens alle vezels/verbindingen zullen lassen. Deze oplossing is zeer rigoureus, maar er is geen andere oplossing. Er is tevens een tweede on-call storingsaannemer onderweg naar schadelocatie om te assisteren. ENG: The contractor, together with Design department, has decided to completely remove the problematic section of the route from the network, and will install two new handholes - between which they will weld/splice all the fibers. This solution is very rigorous, but there is no other option anymore. There is also a second on-call contractor on its way to the damage location to assist.

NL: Storingsaannemer lukt het vooralsnog niet om het tracé op reguliere manier te repareren. On-call Designer ingeschakeld om een alternatief plan te bedenken. Nieuwe informatie volgt snel... ============ ENG: The contractor is not yet able to repair the route in a regular manner. On-call Designer called in to devise an alternative plan. New information will follow soon...

NL: Zoals eerder aangegeven is de schadeplek gevonden, maar is het heel lastig overal bij te komen. Er liggen zware industriële platen overal die niet verplaatst kunnen worden, wat het werk veel moeilijker maakt. Nog geen ETR. ============ ENG: As indicated earlier, the damage spot has been found, but it is very difficult to reach everything. There are heavy industrial plates everywhere that cannot be moved, which makes the job much more difficult. No ETR yet.

NL: Oorzaak van schade is gevonden. Bij bouwwerkzaamheden is een paal door het tracé geboord. Monteurs zijn nu bezig met opgraven van groter deel van het tracé om te proberen de kabel terug te trekken en zo extra lengte te creëren. Daarna willen ze een nieuwe handhole plaatsen, waarin alle verbindingen kunnen worden gelast. Nog geen ETR beschikbaar. ============ ENG: Cause of damage has been found. A pole was drilled through the cable during construction work. Mechanics are now excavating more of the cable section to try to pull back the cable to create extra length. Then they want to place a new handhole, in which all connections can be welded/spliced. No ETR available yet.

NL: Monteurs hebben het algemene gebied van de schadelocatie uitgegraven en voeren controles / testen / visuele inspectie uit. Nog geen ETR beschikbaar. ============ ENG: Engineers have excavated the general area of the the damage location and are performing checks / tests / visual inspection. No ETR available yet.

De machine + materiaal is nu eindelijk verplaatst, onze monteurs gaan nu beginnen met het graven naar onze handhole. Geen ETR bekend op dit moment. ============ The machine + material has finally been moved, our mechanics will now start digging to our manhole. No ETR available yet.

Onze monteurs zijn op dit moment nog in afwachting met betrekking tot de verplaatsing van de machine en het materiaal. Geen ETR bekend op dit moment. ============ Our engineers are currently still awaiting the relocation of the machine and the material. No ETR available yet.

Onze monteurs hebben met veel moeite de verantwoordelijke bouw uitvoerder kunnen bereiken en zijn tot overeenstemming gekomen dat vanwege de impact de heimachine + materiaal verplaatst zal worden tussen 21:00 en 22:00. Hierna zullen onze monteurs de schade kunnen inventariseren en met de voorbereidingen voor herstel kunnen beginnen. Geen ETR bekend op dit moment. ============ With great difficulty, our engineers were able to reach the responsible construction team and have come to an agreement that due to the impact the equipment + material will be moved between 21:00 and 22:00 hours GMT+2. After this, our engineers will be able to investigate the damage and start preparations for repair. No ETR available yet.

De monteurs in Rotterdam hebben de schade kunnen lokaliseren, echter kunnen onze monteurs niet bij onze lasput want deze wordt op dit moment geblokkeerd door een heimachine en bouw materiaal. Wij stellen op dit moment alles in het werk om zo snel mogelijk bij de schade locatie te kunnen zodat onze monteurs de schade kunnen inventariseren en voorbereidingen voor reparatie kunnen starten. Geen ETR bekend op dit moment. ============ The engineers in Rotterdam were able to locate the damage, but our engineers cannot reach our manhole because this is currently blocked by a pile driver and construction material We are currently making every effort to be able to reach the damage location as soon as possible so that our engineers can investigate the damage and start preparations for repair. No ETR available yet.

De monteur is in Rotterdam op dit moment verschillende vezels aan het meten om de exacte schade locatie te vinden. Wij weten op dit moment nog niet wat de totale schade is. Geen ETR bekend op dit moment. ============ The field engineer is in Rotterdam executing measurements on different fibers in order to find the exact damage location. At the moment the total damage is unknown. No ETR available yet.

De monteur is in Rotterdam en heeft een klein rondje gereden om te zien of er op het trace werkzaamheden zouden zijn maar hij heeft niks kunnen zien. Daarom gaat hij naar een handhole toe om daar een OTDR meting te verrichten om zo de schade plek te kunnen vinden. Geen ETR bekend op dit moment. ============ The field engineer is in Rotterdam and has driven a short tour to see if there would be any works done on the fiber track, but he was unable to see anything. Due to that he is now going to a hand hole to perform an OTDR measurement in order to find the fibercut. No ETR available yet.

We hebben de storing verder onderzocht en vermoeden dat er een kabelschade is in Rotterdam, omgeving Weena. We hebben ook inmiddels onze storingsaannemer ingeschakeld om naar Rotterdam te gaan voor verder onderzoek. Op dit moment weten we nog niet wat precies de impact is. ETR is nog onbekend. ================== We have further investigated the network outage and suspect that there is a cable damage in Rotterdam (Weena). We have also engaged our contractor to go to Rotterdam for investigation. At this moment we do not yet know the exact impact. ETR is still unknown.